گفتگو با قاتل : نوارهای تد باندی - فصل1 قسمت 1

Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes

53 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.8 / 10

این مستند نگاهی به ذهن قاتل سریالی تد باندی، که با او در مورد مرگ و اعدام مصاحبه کردند.

این مستند نگاهی به ذهن قاتل سریالی تد باندی، که با او در مورد مرگ و اعدام مصاحبه کردند.