دلقک چروکیده

Wrinkles the Clown

76 دقیقه
5 / 10
IMDb

1 / 10

در شهر فلوریدا، یک زوج می توانند دلقک چروکیده ای را استخدام کنند تا فرزندان ناخلف خود را بترسانند و....

در شهر فلوریدا، یک زوج می توانند دلقک چروکیده ای را استخدام کنند تا فرزندان ناخلف خود را بترسانند و....