هرگز رهایم مکن

Never Let Me Go

100 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.2 / 10

کتی، تامی و روث سه کودک یتیم هستند که در مدرسه ی شبانه روزی با یکدیگر آشنا و رابطه دوستی بین آنها برقرا شده است. زمانی که آن ها بالغ می شوند، با وجود عشق عمیقی که میان آن هاست، باید با حقیقت تلخی که از کودکی انتظارشان را می کشیده است، روبرو شوند.

بازدید : 386

بازدید : 386

کتی، تامی و روث سه کودک یتیم هستند که در مدرسه ی شبانه روزی با یکدیگر آشنا و رابطه دوستی بین آنها برقرا شده است. زمانی که آن ها بالغ می شوند، با وجود عشق عمیقی که میان آن هاست، باید با حقیقت تلخی که از کودکی انتظارشان را می کشیده است، روبرو شوند.

53238
53239
53240
53241
53242
53243
53244
53245