آموندسن

Amundsen

121 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.2 / 10

این فیلم بیان کننده ی زندگی و حقایق کاوشگر نروژی روالد آموندسن، اولین مردی که به قطب جنوب رسید.

این فیلم بیان کننده ی زندگی و حقایق کاوشگر نروژی روالد آموندسن، اولین مردی که به قطب جنوب رسید.

68917
68918
68919
68920
68921
68922
68923
68924