مرز دموکراسی

The Edge of Democracy

115 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.1 / 10

مستندی سیاسی که به اکتشاف حقیقت درباره دو رئیس جمهور قبلی برزیل میپردازد....

مستندی سیاسی که به اکتشاف حقیقت درباره دو رئیس جمهور قبلی برزیل میپردازد....