شبحی در قبرستان

Ghost in the Graveyard

84 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.1 / 10

در یک شهر کوچک روحی وجود دارد که در تعقیب نوجوانانی است که در کودکی هنگام بازی در قبرستان شاهد قتل او بودند …...

بازدید : 68

بازدید : 68

در یک شهر کوچک روحی وجود دارد که در تعقیب نوجوانانی است که در کودکی هنگام بازی در قبرستان شاهد قتل او بودند …...

عناوین مشابه