تحت تعقیب های هند

Indias Most Wanted

119 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.5 / 10

فیلم تحت تعقیب های هند (Indias Most Wanted) گروهی از ماموران اطلاعاتی هند دست به دست هم میدهند تا جنایتکاری تروریست را به دام بی اندازند این داستان بر اساس یک واقعه ی حقیقی در هند میباشد و...…

فیلم تحت تعقیب های هند (Indias Most Wanted) گروهی از ماموران اطلاعاتی هند دست به دست هم میدهند تا جنایتکاری تروریست را به دام بی اندازند این داستان بر اساس یک واقعه ی حقیقی در هند میباشد و...…