درون مغز بیل : رمزگشایی بیل گیتس - فصل1 قسمت 1

Inside Bills Brain: Decoding Bill Gates

50 دقیقه
5 / 10
IMDb

8 / 10

مستندی که داستان زندگی بیل گیتس را در حالی که او به دنبال راه حل هایی برای برخی از پیچیده ترین مشکلات جهان است روایت می کند .

مستندی که داستان زندگی بیل گیتس را در حالی که او به دنبال راه حل هایی برای برخی از پیچیده ترین مشکلات جهان است روایت می کند .