رنج

Affliction

109 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.2 / 10

پلیس یک شهر کوچک که به شدت به دردسر افتاده تحقیقات در مورد یک قتل مشکوک را دنبال میکند در حالی که اتفاقاتی می افتد که او را از لحاظ روانی تحت تاثیر قرار میدهد...

پلیس یک شهر کوچک که به شدت به دردسر افتاده تحقیقات در مورد یک قتل مشکوک را دنبال میکند در حالی که اتفاقاتی می افتد که او را از لحاظ روانی تحت تاثیر قرار میدهد...