نگران نباش حال من خوبه

Don't Worry I'm Fine

84 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.4 / 10

پس از بازگشت از سفر تفریحی اسپانیا، لیلی دختر 19 ساله متوجه می شود که برادرِ دوقلویش لویک به دنبال مشاجره با پدرش می رود و برنمی گردد. لیلی به شدت از بی توجهی و بی تفاوتی والدینش ناراضی ست و بیش از همه از بی میلی پدرش برای توضیح در مورد این مسئله شوکه شده است .

پس از بازگشت از سفر تفریحی اسپانیا، لیلی دختر 19 ساله متوجه می شود که برادرِ دوقلویش لویک به دنبال مشاجره با پدرش می رود و برنمی گردد. لیلی به شدت از بی توجهی و بی تفاوتی والدینش ناراضی ست و بیش از همه از بی میلی پدرش برای توضیح در مورد این مسئله شوکه شده است .