بردگی - فصل1 قسمت 1

Slavery and the Making of America

55 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.6 / 10

این مجموعه مستند به برده داری انگلیس در مستعمرات و شرایط هولناک برده های سیاه پوست می پردازد و تا سال های بعد از جنگ های داخلی بررسی خود را ادامه می دهد.

این مجموعه مستند به برده داری انگلیس در مستعمرات و شرایط هولناک برده های سیاه پوست می پردازد و تا سال های بعد از جنگ های داخلی بررسی خود را ادامه می دهد.