آزمون آلفا

The Alpha Test

82 دقیقه
5 / 10
IMDb

3.2 / 10

یک ربات خدمتکار خیلی زود به دست صاحب شرور و بدخواهش دچار تغییراتی می‌شود و به سمت قتل سوق داده می‌شود که…

یک ربات خدمتکار خیلی زود به دست صاحب شرور و بدخواهش دچار تغییراتی می‌شود و به سمت قتل سوق داده می‌شود که…

عناوین مشابه