جزیره شاتر
IMDb

8.1 / 10

گیسو کمند
IMDb

1 / 10

شبح قصر
IMDb

4.7 / 10

هویت
IMDb

1 / 10

بازی
IMDb

7.8 / 10

روح سوار
IMDb

5.2 / 10

به رنگ نارنجی
IMDb

6.5 / 10